Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

НАЈПОВОЉНИЈИ ПОНУЂАЧ

Објављено: 2. mart. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-5/17

Датум: 02.3.2017. године

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 68. став 1 и члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 60. Статута општине Шипово (Сл. Гласник општине Шипово број 8/14), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-404-5/17 од 01.3.2017.године, у поступку јавне набавке „Реконструкција и асфалтирање пута Бујадница- Војничко гробље у насељу Натпоље, општина Шипово“, Начелник Општине Шипово је донио

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

 Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 01-404-5/17 од 01.3.2017  године и  уговор за јавну набавку „Реконструкција и асфалтирање пута Бујадница- Војничко гробље у насељу Натпоље, општина Шипово“, додјељује се понуђачу: „Мркоњић путеви“ доо Мркоњић Град по цијени од: 427.118,09 КМ, без урачунатог ПДВ, као најбоље (једино) оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу: “Мркоњић путеви“ доо М. Град, у року од 10 дана, рачунајући од дана када је понуђач обавјештен о избору најповољније понуде, под условом да на одлуку не буде уложена жалба.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за буџет, финансије и привреду и Одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове.

 Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници Општине Шипово, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке „Реконструкција и асфалтирање пута Бујадница- Војничко гробље у насељу Натпоље, општина Шипово“, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-404-5/17 од 10.2.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем Отвореног поступка набавке.

Процијењена оквирна вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је 427.350,00 КМ, без ПДВ.

Обавјештење о набавки број: 789-1-3-9-3-5/17 објављено је на Порталу јавних набавки дана 13.02.2017. године, и у Службеном гласнику БиХ број 11/17.

Тендерска документација је објављена на сајту Агенцује за јавне набавке БиХ.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-404-5/17 од 27.02.2017. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Начелнику општине дана 02.3.2017. године

Записник о оцјени понуда и Препоруку за додјелу уговора.

У поступку по Записнику о оцјени понуда је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којима је утврђено сљедеће:

– да је укупан број пристиглих понуда- једна,

– да је понуда благовремено запримљена,

да је понуда понуђача испуњава услове тендерске документације и да је прихватљива.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле понуде, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је приједлог избора најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач, „Мркоњић путеви“ доо М. Град доставио понуду у оквиру процијењене вриједности набавке.

Изабрани понуђач, је изабран примјењујући критеријум прихватљиве цијене, која је понуђена,  као у члану 1 ове одлуке.

Понуђена цијена понуђача чије су понуде оцијењене као прихватљив је 427.118,09 КМ, без урачунатог ПДВ

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б), члана 68. став 1 и члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

 

НАЧЕЛНИК

Милан Ковач

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.