Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

“Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“

Објављено: 25. decembar. 2017

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-48/16

Датум: 21.12.2017. године

 

На основу члана 69. став (2) тачка д),  и члана 70. ст. (4) Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. Статута општине Шипово (Сл. Гласник општине Шипово број 12/17), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-404-48/17 од 21.12.2017. године, у поступку јавне набавке “Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“, Начелник Општине Шипово је донио

ОДЛУКУ

поништењу поступка јавне набавке

 

Члан 1.

   Поништава се конкурентски поступак јавне набавке„“Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“, који је покренут одлуком Начелника општине број: 01-404-48/17 од 07.12.2017. године.

 

Члан 2.

Ова одлука објавиће се на интернет страници Општине Шипово.

 

Образложење

         Поступак јавне “Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-404-48/17 од 07.12.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Процијењена оквирна вриједност јавне набавке је: 4.800,00 КМ, без ПДВ.

Обавјештење о набавки број: 789-7-1-50-3-22/17 објављено је на Порталу јавних набавки дана 06.12.2017. године, у ком је наведено да ће тендерска документација бити објављена на порталу јавних набавки.

У складу са чланом 55. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ и чланом 9. став (4) Упутства о условима и начину објављивања обавјештења и достављању извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „Е- НАБАВКЕ“, уговорни орган је објавио тендерску документацију у систему „Е- набавке“, без могућности да тендерску документацију достави на други начин.

Тендерску документацију је преузело шест потенцијалних понуђача.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-404-48/17 од 18.12.2017. године.

Рок за достављање понуда је био 21.12.2017. године, до 12,00 часова, а заказано јавно отварање понуда за дан 18.7.2017. године у 12,30 часова.

Комисија за јавну набавку је Начелнику општине доставила препоруку у којој је наведено да, до остављеног рока, није пристигла ни једна понуда.

С обзиром на наведено, на основу члан 69. став (2), тачка а) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама, ријешено је као у изреци одлуке.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

 

 

Начелник

____________________

                                                                                                                                                  (Милан Ковач)

Доставити

  1. Уз материјал Комисије
  2. Начелник
  3. Одјељење за привреду и финансије
  4. Сајт општине
  5. А/А

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.