Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

 • forheaderp (Large)
 • forheaderw
 • nature_090214_0047 (Large)
 • forheader
 • forheader (Large)

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Објављено: 18. jul. 2017

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одјељење за буџет, финансије и привреду

Одсјек за привреду

Број: 04-33-6/17

Датум, 18.07.2017. године

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12) и члана 13. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16) и Одлуке Скупштине општине Шипово број 02-013-191/17 од 30.06.2017. године, Одјељење за буџет, финансије и привреду – Одсјек за привреду Општинске управе  Општине Шипово расписује:

 

 

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШИПОВО ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

 

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шиповo, у уписаног у к.о. Сарићи, укупне површине 2,4129 hа, од чега укупна површина обрадивог пољопривредног земљишта износи 2,1724 hа, а површина запуштеног пољопривредног земљишта износи 0,2405 hа, са подацима како слиједи:

 

javni poziv

 

 

 

 

 

За запуштени дио пољопривредног земљишта закупопримац није ослобoђен закупнине а површину ће привести култури у року од (годину-3 године) дана.

Увид у документацију: графички преглед блок парцеле која је предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Шипово, у канцеларији бр.22, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Контакт особа Кнежевић Фабиола, тел. 050/360-130.

   Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

   Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити  дана 28.07.2017. године од 11,00 часова. Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда.

   Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп искључиво за ратарско/сточарске  пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

   Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

 

 1. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп на период од 12 година почевши од дана закључивања уговора о закупу.

 

 1. ПОВРШИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

   Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп  и привредном друштву, и предузетнику  као и физичком лицу износи 2,4129 хектара.

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину пољопривредног земљишта него што је максимално дозвољена у расписаном јавном огласу.

 

 

 1. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

   Годишња цијена закупнине пољопривредног земљишта из овог износи 178,18 KM.

   Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ

   Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16) и посебне услове из овог Јавног огласа.

Општи услови:

– да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац,

– да понуђач има пребивалиште, односно сједиште на подручју општине на којој се налази земљиште које се даје у закуп, најмање годину дана прије подношења понуде за закуп,

– да понуђач посједује пољопривредну механизацију,

– немају доспјелих, а неимирених обавеза по основу закупнине и /или концесионе накнаде према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Посебни услови:

– понуђач мора да располаже са: властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималне површине 1 (један) хектар, објектима за смјештај готових ратарских производа, минимално 3 музна грла (крава);  или 3 грла коња, или 6 грла говеда старости од 12 до 24 мјесеца; или 34 грла овца; или 34 грла коза; или 16 грла расплодних свиња; или 33 грла свиња у тову ( од 25 до 110 kg); или 7500 комада товних пилића у једном узгојном циклусу (турнусу);или 5000 комада кока носиља у једном узгојном циклусу (турнусу) и објектима за смјештај и држање животиња,

 1. ПРАВО ПРВЕНСТВА

   Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

   Понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике може се узети у разматрање ако за пољопривредно земљиште које се дају у закуп путем овог Огласа, није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са претходним ставом ове тачке.

 1. НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

   Ако је поднесена само једна понуда за катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, таква понуда уколико је благовремена, потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане овим Огласом, оцјењује се као најповољнија.

   Ако два или више понуђача поднесу понуду за наведену блок парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, избор најповољнијег понуђача врши се на основу укупног броја бодова добијених након извршеног бодовања понуде.

   Бодовање понуде се врши у складу са чл. од 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске а на основу сљедећих критеријума:

– постојећи сточни фонд……………………………………………………………………………..30 бодова

– пољопривредна механизација………………………………………………………………….20 бодова

– врста пољопривредне производње коју понуђач обавља или планира (број бодова утврђује јединица локaлне самоуправе)

потреба за земљиштем……………………………………………………………………………..10 бодова

– социоекономски……………………………………………………………………………………….10 бодова

– близина посједа понуђача у односу на катастарску честицу пољопривредног земљишта која је предмет разматрања………………………………………………………5 бодова

– статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II

категорије……………………………………………………………………………………………….   5 бодова

   Понуда понуђача по критеријуму врста пољопривредне производње, ратарска или сточарска се неће бодовати из разлога што наведене производње немају предност једна у односу на другу (бодовање са истим бројем бодова нема ефекта на укупан збир бодова ). Понуда се може поднијети само за једну врсту производње.

   Понуђачи који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том критеријуму.

 1. САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

   Писмена понуда треба да садржи Пријаву за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и документацију којом се доказују подаци наведени у Пријави.

   Пријава за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за физичка лица подноси се на Обрасцу број 1. који се налази у прилогу овог Огласа и садржи идентификационе податке подносиоца понуде и то:

– име и презиме, ЈМБ, адреса и мјесто пребивалишта, контакт телефон, регистарски број

газдинства (РБПГ), број чланова домаћинства уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства,

– подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,

– идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број листа непокретности и број катастарске честице).

   Пријава на Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем писаних понуда- за привредна друштва и предузетнике подноси се на Обрасцу број 2. који се налази у прилогу овог Јавног огласа и садржи идентификационе податке подносиоца понуде и то:

-назив привредног друштва-подузетника, име и презиме одговорног лица, индентификациони број пореског обвезника (ЈИБ), адреса сједишта и контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број регистарског улошка из рјешења о упису у судски регистар, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема одговорног лица,

– подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,

– идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број листа непокретности и број катастарске честице).

   У прилогу Пријаве понуђач треба да достави документацију којом доказује податке наведене у пријави и то

а) физичка лица:

– копија личне карте,

– овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

– копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

– доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди за блок парцелу у износу од 17,82 КМ,која се уплаћује на жиро рачун Општине Шипово број: 5510190000555345, (јединствени рачун трезора),са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,

– овјерена изјава у Општини носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

– копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

– доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије

– фотокопија катастарског плана и посједовног листа (или листа непокретности) као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања;

б) правна лица:

– копија личне карте одговорног лица,

– овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

– копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди за блок парцелу у износу од 17,82 КМ, која се уплаћује на жиро рачун Општине Шипово број: 5510190000555345, (јединствени рачун трезора),са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,

– овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о регистрацији предузетника,

– овјерена изјава у Општини привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,

– копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

– доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије и

– фотокопија катастарског плана и посједовног листа (или листа непокретности) као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

 1. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

   Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу: Општина Шипово, Трг патријарха српског Павла 1, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ- ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште.

 

 1. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

  Рок за подношење понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 15 дана  од дана објављивања јавног огласа. (у складу са чланом 25. Правилника)

 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

   Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске дана 04.08.2017. године у 11,00 часова у просторијама Општине Шипово.

   Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

   Понуде које су неблаговремене, непотпуне и понуде које не испуњавају опште и посебне услове Јавног огласа неће бити разматране.

   Са понуђачем чија је понуда утврђена и проглашена најповољнијом а на основу одлуке Скупштине општине Шипово о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп за коју је претходно прибављена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, начелник општине Шипово и изабрани понуђач закључују уговор о закупу на основу којег ће се извршити увођење у посјед изабраног понуђача.

   Ако најповољнији понуђач одустане од закључења понуђеног уговора о закупу, губи право на враћање уплаћене кауције, а уговор ће се закључити са сљедећим најповољнијим понуђачем, на основу одлуке Скупштине општине Шипово о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп, за коју је претходно прибављена сагласност Министарства.

   Учесници чије понуде нису прихваћене као најповољније, као и учесници чије понуде нису биле комплетне или уредне имају право на поврат уплаћеног депозита (кауције) за закуп пољопривредног земљишта.

   Прије закључења уговора о закупу изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину у складу са тачком 4. овог Јавног огласа. Министарство задржава право да у било ком дијелу поступка, послије објављивања Јавног огласа до закључења уговора о закупу, може поништити јавни оглас или дио јавног огласа са образложењем.

   Јавни оглас ће се објавити на огласној табли општине, интернет страници општине и радио станицама са сједиштем на територији општине Шипово.

   Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Одjељењу за буџет,  финансије и привреду-Oдсјек за привреду, Општинске управе општине Шипово.

 

ШЕФ ОДСЈЕКА

Данијела Пљуцо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.