Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

Општинска управа

Објављено: 3. april. 2014

Послови Општинске управе су:

За обављање стручних, административних и других послова за потребе Скупштине општине образује се Служба Скупштине.
За обављање стручних, административних и других послова за потребе начелника општине, образује се Служба начелника општине.

У оквиру Општинске управе образују се сљедеће организационе јединице:

Одсјек за општу управу, у оквиру права и дужности општине, врши сљедеће послове:
врши стручне, управне, административне и техничке послове који се односе на послове пријемне канцеларије, писарнице, послове грађанских стања, вођење матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих и држављана и друге послове у вези са тим, лично име, персоналне послове, послове борачко-инвалидске заштите, послове вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, послове архиве, отпреме и доставе поште, радне књижице, послове овјера потписа, рукописа и преписа, издавање увјерења из јавних регистара, вођење евиденција о печатима у складу са законом, пружање правне помоћи грађанима, израда нормативних аката општинске административне службе, умножавање и израда нормативних аката општинске административне службе, умножавање и израда материјала за потребе општинске административне службе, обављање послова којим се односе на коришћење, одржавање зграда и опреме и чистоће зграда и опшреме и друге послове који им се дају у надлежност, као и друге послове којипроистучу из закона и других прописа из ових области, као и послове које општини повјери или пренесе Република.

Одсјек за привреду и финансије, у оквиру права и дужности општине, врши сљедеће послове:
врши стручне, управне, административне и друге послове из области привреде и друштвених дјелатности, индустрије, угоститељства, занатства, трговине, туризма, саобраћаја и веза, статистике, стратешког планирања, заштите и унапређења животне средине,пољопривреде, шумарства, обављање послова из надлежности тржишне и здравствено-санитарне инспекције, послове мјесних заједниоца, припрема одлука и других аката из своје надлежности, обављање стручних и административних послова који се односе на праћење и остваривање политике финансирања у општини, припрема нацрта, приједлога и ребаланса буџета, израда периодичног обрачуна и завршног рачуна, праћење извршења буџета, врши контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске административне службе и буџетских корисника, као и друге послове који проистичу из закона и других прописа из ових области, као и послове који општини повјери или пренесе Република.

Одсјек за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, у оквиру права и дужности општине, врши сљедеће послове:
врши послове припреме просторно-планске документације, издавање локацијских услова и одобрења за грађане, техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката, контрола инвестиционо-техничке документације, прикупљање и сређивање документације у области просторног уређења и урбанизма, коришћење градског грађевинског земљишта, утврђивање накнаде и друге послове из комуналне области и заједничке комуналне потрошње, послове обнове и реконструкције, послове у складу са Законом о одржавању стамбених зграда и Законом о приватизацији државних станова, послове везане за приватизацију пословних простора и гаража, изградња, одржавање, коришћење и управљање непокретностима у власништву општине, послове пописа и вођења евиденције о непокретностима у власништву општине, израда нацрта аката које се односе на: прибављање непокретности у власништву општине, управљање и располагање непокретностима у власништву општине, утврђивање прописаних накнада, утврђивање приједлога ради давања назива улица и тргова, припрема одлуке ио других аката из дјелокруга послова који се обављају у одјељењу, обављање послова из надлежности комуналне полиције и урбанистичко-грађевинске инспекције , као и других послова који проистичу из закона и других прописа из области, као и послове које општини повјери или пренесе Република.

Руковођење општинском управом

Општинском управом руководи Начелник општине.
Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник начелника обавља послове које му повјери Начелник општине и замјењује га у случају његове одсутности или спријечености у извршавању његових дужности.
Одјељењем руководи начелник одјељења.
Службом Скупштине општине руководи секретар Скупштине.
Службом начелника општине руководи Начелник општине.

Послове општинске управе обављају општински службеници, технички и помоћни радници.

Службеници у смислу закона су лица која обавлљају сљедеће послове:

Запослени у општинској административној служби који немају статус службеника су лица распоређена на техничке, помоћне и друге послове.

Служба Скупштине општине, у оквиру права и дужности, обавља сљедеће послове:
обавља стручне, управне, административне и друге послове за потребе Скупштине општине, одбора, савјета и комисија Скупштине општине, односно радна тијела Скупштине општине, те пружа стручну помоћ одборницима Скупштине општине у извршавању њихових одборничких дужности, врши стручне и административне послове за потребе колегија Скупштине и клубова одборника у Скупштини општине, припрема материјале за сједницу Скупштине и њихових радних тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница Скупштине општине и њихових радних тијела, припрема нацрте одлука и других аката које доносе Скупштина општине по приједлогу радних тијела Скупштине и колегија скупштине, припрема документацију и непосредно сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске по питању одлука донесених на иницијативу Скупштине и по другим основама, обавља сарадњу општине са другим општинама и одговара за стање у границама својих права и дужности, обавља и друге послове утврђене Статутом Општине и Пословником Скупштине општине, обавља и послове који проистичу из закона и других прописа из ових области, као и послове које општини повјери или пренесе Република.

Служба Начелника, у оквиру права и дужности општине, обавља сљедеће послове:
обавља стручне, управне, административне, организационе, техничке, помоћне и друге помоћне послове за потребе Начелника општине и њихових радних тијела која се позивају на састанке, припрема нацрте одлука, правилника и других аката које доноси Начелник општине, уколико припрема тих нацрта није у дјелокругу других одјељења и служби, припрема нацрте одлука у другом степену по жалбама на првенствена рјешења општинске административне службе у складу са прописима, припрема приједлоге и мишљења о статутима и другим општим актима предузећа и установа чији је оснивач општина, учествује у поступку заштите права и интереса општине, информише грађане и организације о свим важнијим дешавањима, обавља послове цивилне заштите и противпожарне заштите, обавља послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим подзаконским прописима, као и друге послове који проистичу из закона и других прописа из ових области, као и послове које општини повјери или пренесе Република.

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.