Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ

Објављено: 18. april. 2017

На основу члана 17.Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14), члана 60. Статута општине Шипово („Службени гласник Општине Шипово“, број: 8/14), а у складу са Буџетом општине Шипово за 2017. годину („Службени гласник Општине Шипово“, број: 10/16 од 30.12.2016. године), Одлуком о извршењу буџета општине Шипово за 2017.годину („Службени гласник општине Шипово“, број: 10/16), Начелник оптине доноси

 

ОДЛУКУ

о усвајању Плана набавки општине Шипово за 2017.годину

 

 I

Општина Шипово, као Уговорни орган из члана 4. Закона о јавним набавкама, утврђује стварне потребе за набавку радова, роба и услуга у календарској 2017. години.

У складу са Буџетом за 2017.годину, а са циљем осигурања свега што је потребно за дјелокруг рада Уговорног органа, доноси се План набавке, који садржи податке о предмету набавке, процијењену вриједност набавке са ПДВ, ознаку ЦППВ кода (за набавке које су већ потпуно испланиране), планираним средствима у буџету, врсти поступка, планираном почетку и завршетку поступка, начину уговарања (уговор или оквирни споразум) и времену закључења истог.

II

Уговорни орган задржава право у случају образложеног захтјева заснованог на одредбама Закона о јавним набавкама да промјени врсту поступка и процијењену вриједност набавке на основу образложења заснованог на економским и другим показатељима, као што су знатније промјене цијена у односу на цијене у вријеме процјене вриједности, смањење или повећање количина у складу са измјењеним околностима и сл.

III

За све набавке предвиђене Планом набавке обавезно је доношење одлуке о покретању поступка набавке у форми и садржају у складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама.

Средства предвиђена за непланиране набавке могу се користити на основу појединачне одлуке која се заснива на образложеном захтјеву о потреби и основаности набавке која се није могла предвидјети у вријеме доношења Плана набавки (нпр. У случају добијања средстава од виших нивоа власти као и у неким другим случајевима), у случају овакве ситуације уговорни орган задржава право да накнадно изврши допуну Плана јавних набавки.

IV

Уговорни орган задржава право да План набавки допуни са набавкама које се финансирају из капиталног дијела буџета по усвајању Листе капиталних пројеката-измјене-допуне, од стране скупштине општине.

V

План набавки објавиће се на веб страници Уговорног органа, www.sipovo.net по потписивању Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину.

VI

План набавки за 2017. годину (План у табели) је прилог ове Одлуке и чини њен саставни дио.

VII

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Шипово“.

 

 

 

НАЧЕЛНИК

Милан Ковач

 

 

 

Р.

Б.

 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ШИФРА ЈРЈН ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ

( са укључен. ПДВ- ом )

ВРСТА

POSTUPKA

ОКВИРНИ

ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ

ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА НАПОМЕНЕ
                              ROBE
1 Набавка горива на период од једне године 09130000-9 6.973,20 КМ Конкурентски-

Оквир. спор.

Јануар 2017. године Фебруар 2017. године Буџет општине
2 Набавка канцеларијског материјала и тонера 30100000-0 16.146,00 КМ Конкурентски-

Оквир. спор.

Фебруар 2017. године Фебруар 2017. године Буџет општине
3. „Набавка картица за картотеку Општинске управе општине Шипово“. 22822200-0 160,00 KM Директан споразум Април 2017.

године

Април 2017. године Буџет општине
4 Набавка средстава за одржавање хигијене 39800000-0 6.200,00 КМ Директан споразум Април 2017. године Мај 2017. године Буџет општине
5 Набавка дрвеног пелета на период од једне године 09111400-4 14.000,00 KM Конкурентски поступак Децембар 2017. године Јануар 2018. године Буџет општине
                         УСЛУГЕ
1 Зимско чишћење путева за 2017. годину 90620000-9 57.492,50 КМ Конкурентски-

Оквир. спор.

Јануар 2017. године Фебруар 2017. године Буџет општине
2

 

Одржавање рачунарске опреме 50312000-5 2.164,50 КМ Директан споразум Март 2017. године Март 2017. године Буџет општине  

 

 

3

Израда урбанистичко- техничких услова за доградњу објекта дјечијег вртића у Шипову 71240000-2 800,00 КМ Директни споразум Март 2017. године Април 2017 године Буџет општине
4 Дератизација објеката 90522400-6 4.680,00 КМ Директан споразум Април 2017. године Мај 2017. године Буџет општине
5. Набавка програмске подршке за рачуноводство 72212443-6 7.000,00 KM Директан споразум Април 2017. године Мај 2017. године Буџет општине
5 Банкарске услуге 66110000-4 7.200,00 КМ Конкурентски захтјев Мај 2017. године Јуни 2017. године Буџет општине
6 Зимско чишћење локалних путева за 2018. годину 90620000-9 55.000,00 KM Конкурентски- Оквирни спор. Новембар 2017. године Децембар 2017. године Буџет општине
                       РАДОВИ
1 Асфалтирање пута Шипово- Лубово 45233100-0 1.318.347,13 КМ Отворени поступак Јануар 2017. године Март 2017. године Буџет општине- рента
2 Асфалтирање пута Ваганац- Прибељци 45233100-0 741.781,14 КМ Отворени поступак Јануар 2017. године Март 2017. године Буџет општине- рента
3 Асфалтирање пута Бујадница- Натпоље 45233100-0 500.000,00 KM Otvoreni postupak Фебруар 2017. године Март 2017. године Донација Владе РС
4 Изградња градског трга у Шипову 45233222-1 160.000,00 KM Отворени поступак Март 2017. године Април 2017. године Донација Владе РС
„Крпљење ударних рупа асфалтом у центру општине Шипово“ 45233141-9 6.800,00 KM Директан споразум Април 2017. године Април 2017. године Буџет општине
5 Доградња дјечијег вртића у Шипову 45213100-4 49.968,00 КМ Конкурентски поступак Мај 2017. године Јуни 2017. године Средства донације
6 Реконструкција пута у улици Степе Степановића 45233100-0 294.150,00 КМ Отворени поступак Септембар 2017. године Октобар 2017. године Буџет општине-рента

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.