Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

 • forheaderp (Large)
 • forheaderw
 • nature_090214_0047 (Large)
 • forheader
 • forheader (Large)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово

Објављено: 18. januar. 2018

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Број: 01-404-51/17

Датум: 11.1.2018. године

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 68. став 1 и члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. Статута општине Шипово (Сл. Гласник општине Шипово број 12/17), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01-404-51/17 од 10.1.2018. године, у поступку јавне набавке “Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“, Начелник Општине Шипово је донио

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

 

                                                                                                        Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 01-404-51/17 од 10.1.2018  године и  уговор за јавну набавку “Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“, додјељује се понуђачу: „ПРИМАПРОМ“ доо Бања Лука по цијени од: 8.433,95 КМ, без урачунатог ПДВ, као најбоље оцијењеном понуђачу.

 

 Члан 2.

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу: „ПРИМАПРОМ“ доо Бања Лука, у року од 15 дана, рачунајући од дана када су понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде, под условом да на одлуку не буде уложена жалба.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за буџет, финансије и привреду и Одсјек за јавне набавке, нормативне послове и цивилну заштиту.

 

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници Општине Шипово, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 

 О б р а з л о ж е њ е

        Поступак јавне набавке “Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Општине Шипово“, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-404-51/17 од 25.12.2017. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка набавке.

Процијењена оквирна вриједност јавне набавке, без ПДВ-а је 4.900,00 КМ.

 

Обавјештење о набавки број: 789-7-1-42-3-17/17 објављено је на Порталу јавних набавки дана 10.10.2017. године.

Тендерска документација је објављена на сајту Агенцује за јавне набавке БиХ и исту је преузело осам ( 8 ) потенцијалних понуђача.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-404-51/17 од 04.1.2018. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Начелнику општине дана 10.1.2018. године

Записник о оцјени понуда и Препоруку за додјелу уговора.

У поступку по Записнику о оцјени понуда је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којима је утврђено сљедеће:

– да је укупан број пристиглих понуда- 2,

– да су понуде благовремено запримљене,

да понуде понуђача испуњавају услове тендерске документације и да су прихватљиве.

 Понуде понуђача које испуњавају услове тендерске документације:

Назив / име понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а)
1)        „ПРИМАПРОМ“ доо Бања Лука 8.433,95 КМ
2)        Књижара „СТУДИО ДЕСИГН 1“ доо Шипово 8.851,46 КМ

 

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле понуде, сходно критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је приједлог избора најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач, „ПРИМАПРОМ“ доо Бања Лука доставио понуду са најнижом цијеном која је  изнад процијењене вриједности набавке, а за коју разлику ће се осигурати додатна средства.

 

Изабрани понуђач, је изабран примјењујући критериј најнеже цијене, која је понуђена,  као у члану 1 ове одлуке.

 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б), члана 68. став 1 и члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

Начелник: 

           Милан Ковач       

Доставити:                                                                                                        

 1. Понуђачи
 2. Уз материјал комисије (Милан Ковач)
 3. Начелник
 4. Одјељење за буџет, финансије и привреду
 5. Одсјек за јавне набавке…
 6. A/A

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.