Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

  • forheaderp (Large)
  • forheaderw
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)

Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста у Административној служби општине Шипово

Објављено: 3. april. 2014

 На основу члана 43. и 120. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 ), члана 13. Правилника о раду („Службени гласник општине Шипово“ број 2/13) и члана 25. Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Шипово („Службени гласник општине Шипово“ број 1/13 ,3/13, 6/13, 11/13,12/13 и 3/14), начелник општине Шипово р а с п и с у ј е

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Административној служби општине Шипово

            I. Начелник општине расписује  јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Административној служби општине Шипово  на неодређено вријеме и то:

 

1. самостални стручни сарадник за

скупштинске послове……………………………………………….1 извршилац,

2. самостални стручни сарадник за ГИС( географско

информациони систем) и ЈИСП (јединствен просторно

информациони систем)………………………………………………… 1 извршилац,

3 телефониста-портир……………………………………………………………………. 1 извршилац,

4.чишћење службених просторија-хигијеничар………………………………..1 извршилац,

 

II. Опис послова

Службеници и помоћно технички радници из тачке I обављају послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Шипово.

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс треба да испуњавају сњедеће услове:

III.Општи услови за пријем кандидата у радни однос

 

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да су старији од 18. година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривична дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у административној служби  јединицe локалне самоуправе,

5. да нису  отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

6. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, да нису под оптужбом тог суда и да нису одбили да се повинују налогу да се појаве пред тим судуом

IV. Посебни услови

     

 За радно мјесто самостални стручни сарадник за скупштинске послове :

-висока стручна спрема  (VII степен стручне спреме)  завршен факултет природног, друштвеног или техничког смјера, једна година  радног искуства у струци , положен стручни испит за рад у административној служби и познавање рада на рачунару,

За радно мјесто самостални стручни сарадник за ГИС (географско информациони систем) и ЈИСП (јединствен просторно информациони систем):

– висока стручна спрема  (VII степен стручне спреме)  или завршен први циклус  високог образовања са 240 ЕЦТС бодова- дипломирани инжењер грађевинарства, једна године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у административној служби и познавање рада на рачунару,

 За радно мјесто- телефониста-портир:

 -IV степен стручне спреме ССС/КВ  и 6. (шест) мјесеци  радног искуства

За радно мјесто чишћење пословнох просторија- хигијеничар:

НК радник

V Сукоб интереса

 

Кандидати који конкуришу не могу обављати дужности, активности  или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је то прописано одредбама Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08).

 

VI Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити:

– увјерење о држављанству,

– извод из матичне књиге рођених,

– фотокопију личне карте,

– фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

– увјерење о положеном стручном испиту за рад у административној служби или овјерену изјаву да ће положити стручни испит у року од 6. мјесеци, ако је кандидат лице које је било запослено у другом органу или организацији, (достављају кандидати под ред. бројем 1. и 2.)

– увјерење о радном искуству у одговарајућој врсти стручне спреме, високе стручне спреме- у струци,

– увјерење да нису осуђивани за кривично дјело, не старије од три мјесеца

– увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),

– овјерене изјаве из тачке III подтачке 5. и 6. и

– овјерене изјаву о непостојању сукоба интереса

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији и не старија од 6. мјесеци.

VII Са свим кандидатима који испуњавају услове и који буду ушли у ужи избор,  Комисија за избор кандидата по јавном конкурсу ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

VIII Рок за подношење пријава.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова, подносе се у року од 15. дана, од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ или у дневном листу „ЕУРО-БЛИЦ“. Рок за подношење пријава ће се рачунати од дана посљедњег објављивања конкурса.

IX  Пријаве са потребним документима се могу доставити на адресу: Општина Шипово, Улица Гаврила Принципа број 19, са назнаком „Комисија за провођење поступка за пријем службеника у Административну службу општине Шипово“,  а могу се доставити и непосредно у шалтер сали сваким радним даном у времену од 07 до 15 часова.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

О резултатима конкурса, сви кандидати биће писмено обавијештени.

Документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима.

 

 

 

Број: 01-120- 3 /14                                                                              НАЧЕЛНИК

Датум: 28. 03. 2014. године                                                              Ћирко Милорад

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.