Званична интернет страница Општине Шипово

Ћирилица / Latinica

 • forheaderp (Large)
 • forheaderw
 • nature_090214_0047 (Large)
 • forheader
 • forheader (Large)

ЈАВНИ КОНКУРС

Објављено: 15. maj. 2017

 

 

На основу члана 78 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 60 Статута Општине Шипово („Службени гласник Општине Шипово“, број 8/14 и 5/15) Начелник расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења у
Општинској управи Општине Шипово

I – ПОЗИЦИЈА КОЈА СЕ ОГЛАШАВА

 1. Начелник Одјељења за општу управу,
 2. Начелник Одјељења за буџет, финансије и привреду.

II – ОПИС ПОСЛОВА

Начелник одјељења руководи и организује рад у одјељењу, обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност у обављању послова одјељења, извјештава Начелника о стању у области за које је одјељење образовано, предлаже и предузима мјере за извршавање послова из надлежности одјељења, рјешава у управним стварима у првом степену, те обавља друге послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Шипово („Службени гласник Општине Шипово“, број 8/17)

III – МАНДАТ

Начелника одјељења, на приједлог Начелника, именује Скупштина општине Шипово, на вријеме трајања мандата Скупштине.

IV – СТАТУС

Начелник одјељења има статус службеника прве категорије.

V – ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ:

VI – ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 1. Начелник Одјељења за општу управу:
 1. Начелник Одјељења за буџет, финансије и привреду:

VII – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији.

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију личне карте или пасоша и овјерену изјаву у писаној форми:
 1. Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже:

VIII – ИНТЕРВЈУ

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су навели у пријави.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за избор, је дужан да у року од седам дана од обавјештења достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у наведеном року не достави доказе из претходног става, или Комисија на основу приложених доказа утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће следећег кандидата по броју остварених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама претходног става.

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити непосредно у пријемној канцеларији Општинске управе Шипово (шалтер сала) сваким радним даном од 07,00 до 15,00 часова, или путем поште, у затвореној коверти, на адресу: Општина Шипово, Начелник, Трг патријарха српског Павла 1 ,70270 Шипово, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за избор  и именовање начелника одјељења у Општинској управи“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

IX – ОБЈАВА КОНКУРСА

Јавни конкурс објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс објавиће се и на званичној интернет страници Општине Шипово, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

Број: 01-120-5/17
Датум: 08.05.2017. године

НАЧЕЛНИК
Милан Ковач

Ostavite odgovor

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.